Îngerul pustiei: Sfântul Ioan Botezătorul

Sorin Preda
* O singură biserică din București are drept hram "Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”. Se numește ciudat, Sfântul Ioan - Piață, și e povârnită în rugăciune, ca un călugăr bătrân *

E suficient să-i privești icoana și te cutremuri instantaneu. Sfântul Ioan Botezătorul are două aripi mari, întunecate și deschise ner­vos spre înafară, gata de zbor și, în același timp, ține pe tavă chiar propriul său cap! E ceva crâncen în această scenă a tipsiei, dar mai e și ceva ce ține de lumină și de speranță. Ioan Botezătorul a biruit moartea și ne-o arată con­cret, prin chiar prezența sa. Moar­tea nu e nici hâdă, nici ine­xorabilă. Moartea este, pentru cei drepți, cea mai mare răsplată. Un alt început.


Enigma bisericii "Sfântul Ioan - Piață”, din București

Dacă te uiți mai atent la chi­pul lui zugrăvit în icoană, observi ceva ciudat, care trebuie să te pună pe gânduri - Ioan Boteză­torul e și nu e din lumea aceasta. Îmbrăcămintea lui nu are nimic în comun cu hainele noastre. Trupul lui e cuprins de o dulamă, de un înveliș grosolan făcut din piele de capră sau păr de cămilă, ceea ce-i conferă un aer aparte, de neîmblânzire și duritate. Poziția capului, înclinarea umerilor și încor­da­rea molatecă a brațului - toate arată că Sfântul nu mai e cu noi. E deja dincolo. A ieșit din mizeria și servituțile clipei. S-a ridicat deasupra lumii, vorbind drept și acuzator - ca orice prooroc și trăitor în pustie; ca orice om mai întâi aspru cu sine și abia apoi cu alții.
În orice icoană ar fi, Marele Ioan privește fix, întu­necat și nu lipsit de o profetică exasperare. Așa cum stă și se uită drept în ochii tăi, Ioan Botezătorul îți dă un frison de gheață. Figura lui e ca un verdict. La fel de aspru și de înnegurat la față, de neclintit și infle­xibil, ca un paragraf de lege. La fel... Se vede că tim­pul a expirat. Nu mai e nimic de făcut. Doar pereții încă­perii mai păs­trează încă ecoul imprecațiilor sale: Pui de năpârcă... Pocăiți-vă... Vremea a sosit!
Nu există biserică în care să nu găsești icoana sa. Nici nu ar fi fost cu putință să lipsească de pe tâmpla vreunei biserici. Hristos nu putea să intre pe furiș în casa Lui, în casa noastră. Cineva trebuia să-L întâm­pine și, aplecându-se cu multă umilință, să-I încheie măcar încălțările. Sfântul Ioan este Înaintemergătorul Domnului, Dascălul Dreptății, Învățătorul neprihănirii, Îngerul Pustiei. El este poarta intrării lui Iisus ca Mân­tuitor al lumii. El pregătește Calea și tai­na botezului, recunoscând măreția lui Hris­tos înainte de a-L vedea, cum a fă­cut-o încă din bur­ta mamei sale, tresărind atunci când Ma­ria s-a întâlnit cu Elisa­beta sau când ne-a făcut pe toți părtași la un adevăr cutre­murător și greu de înțeles chiar și astăzi: "Cel ce vine după mine a fost înaintea mea, pentru că înainte de mine era”.
*
Sunt multe lucruri ciudate și greu de înțeles legate de Ioan Botezătorul. De ce, în icoană, el este singurul profet înaripat, fiind ilustrat mai ceva ca marele și inegalabilul Ilie, cel purtat printre nori de miraculosul lui car de foc, cu care s-a înălțat la cer? De ce din toate bisericile Bucu­reștiului (zeci, dacă nu sute), numai una, biserica Sfântul Ioan - Piață, poartă hramul "Tăierii capului Sfân­tului Ioan Boteză­torul”? Ni­meni nu poa­te răs­punde. Ezită chiar și părintele Anatolii Scurtu, parohul bisericii, deși a studiat cu multă răbdare is­toria sfântului lăcaș. În loc de măr­turii și acte, putem avea doar niște simple supoziții, cea mai credibilă din toate fiind legată de caracterul ex­trem de sobru al acestei sărbă­tori; faptul că bisericile evită să aibă hramul într-o zi de post negru, o zi lip­sită de a­gape, de veselie și alte bu­curii lu­mești.
Fără să insis­te prea tare, pă­rintele vorbește despre exis­tența anumitor taine și fapte ceva mai ascunse, cărora nu trebuie să le găsim neapărat o explicație. E bine să le lăsăm așa cum sunt, acceptând că nimic nu e întâm­plător și că totul are un rost anume al lui. De ce trebuie să ne mire că, din mulțimea tuturor Sfin­ților, doar Fecioara Maria și Ioan Botezătorul își prăznuiesc și ziua nașterii, nu numai ziua morții, așa cum se întâmplă la martiri sau alți mari Cuvioși? Cele două sărbători înfră­țite arată felul nostru de a ne manifesta pre­țuirea. Arată importanța lor mistică și teo­logică. Locul pe care îl ocupă în su­fletele noas­tre. Locuri pe­reche.

Singurele icoane nefăcătoare de minuni

Din toate sinaxarele și mărturiile credincioșilor mai rezultă un fapt curios - anume că, până acum, nu se cunoaște ca vreo icoană a lui Ioan Botezătorul să se fi arătat făcătoare de minuni. Părin­te­le Anatolii știe acest lucru, dar nu se gră­bește să tragă vreo concluzie, mai ales că în biserica lui a observat cum, în ultimii ani, a înce­put să săvârșească minuni o altă icoană - o icoană simplă a Mântuitorului, așezată modest și fără prea multe pretenții pe stâlpul de lângă pangar. Degeaba a încercat părintele să o înlocuiască sau să mute icoana în altă parte. Credincioșii au sărit imediat și au protes­tat, fiecare mărturisind cum, rugându-se la această icoană, și-a rezolvat o problemă gravă de sănătate, cum și-a găsit serviciu după mai mulți ani de căutări sau cum în casa lui au pogorât sporul și duhul iubirii, după ce fusese la un pas de divorț. Nu încape îndoială că orice icoană e făcătoare de minuni, dacă cel ce se închină la ea are cre­dință, răbdare și gând curat. Cu icoana lui Ioan Botezătorul se întâmplă însă altceva. Ca pe malul Iordanului, icoana lui Ioan Botezătorul pare că se cutremură când apare Iisus. Face un pas în spate, își pleacă grumajii cu sfială în fața Creatorului și strigă: "Iată Mielul Domnului!". Chiar și în icoană, pare că Ioan, fiul lui Zaharia, nu vrea să umbrească prin nimic strălucirea Dumnezeirii. Smerit, se micșo­rează pe sine, pentru a face loc să crească Marele Îm­părat - Iisus Hristos.

O biserică tragică

E greu de spus de ce, din toate bisericile Bucu­reștiului, Sfântul Ioan Botezătorul și-a ales drept adă­post biserica "Sfântul Ioan - Piață”. Scoasă de-a drep­tul în stradă, aproape blocând circulația din imen­sita­tea pietonală a Unirii, "Sfântul Ioan-Piață” e o biserică retrasă și împietrită, ca umbra unui călugăr bătrân, povârnit la rugăciune. Nu iese în evidență prin nimic și, to­tuși, Sfântul a ales această bise­ricuță modestă și translată, fără să dea nicio explicație. I-a plăcut, pur și simplu. A simțit-o că e mai aproape de firea lui aspră și neînduplecată. I-a citit destinul și vocația de biserică martir - bise­rică salvată miraculos din calea buldozerelor ceaușiste, în zilele în care bătrânul paroh Paul Mun­teanu se închidea noaptea cu enoriașii în biserică, pentru a citi cu rândul Acatistul Sfântului Ioan și alte rugăciuni la vreme de ne­caz și durere, în timp ce, nu de­parte, marea lavră a Văcăreș­tiului și Inegalabila Sfânta Vineri se prăbușeau într-un nor imens de praf, amestecat cu multe lacrimi.
În mijlocul marelui oraș și al păca­telor lui fumegoase, biserica lui Ioan Botezătorul trebuia să aibă o misiune. Trebuia să iasă în calea oamenilor, să-i tragă de mânecă, să-i mustre tunător și profetic. Trebuia să poarte ceva din neclintirea Sfântului din pustiul En­ghedi, unde își umezea buzele doar cu roua dimineții și se hrănea arar cu miere sălbatecă sau lăcuste, fără să fi cunoscut vreodată aroma amețitoare a vinului sau a altei băuturi alcoolice. Încet și cu răbdare, trecând peste încercări și incendii, Sfântul și-a făcut din biserică o icoană zidită în mortar și piatră. Așa cum stă surghiunită între blocuri, magazine și case de schimb valutar, Ioan-Piață e ca imaginea Sfântului cu capul pe tipsie. O biserică tragică, ridicată cu greu de bres­lașii ceaprazari și boiangii de la Podul Belicului. O biserică simplă și fără zorzoane. Modestă și cenușie pe dinafară, dar plină de comori și rafinate trăiri mis­tice pe dinăuntru. Interior înnobilat cu vechi icoane ferecate în argint masiv, cu fresce mângâiate spre îndreptare de marea artistă Olga Greceanu și în capăt de tot, ca o răsplată vizuală absolută, superba catape­teasmă de stejar aurit din secolul al XVII-lea, ce nu o mai găsim decât în trei lo­curi din țară - la Blaj, la Ru­căr și la Biserica Albă.
Chiar dacă oamenii trec grăbiți și indiferenți spre marile centre comerciale din zonă, "bisericuța dintre blocuri” nu se dă bătută. E aidoma Sfântului ce-i poar­tă numele - un suflet de foc, sub foșnetul cenușiu și aspru al unui veșmânt din păr de cămilă și o cingă­toare de piele deasupra, stârnind potop de gânduri și de trăiri, desprinse parcă din întăririle repetate ale Sfântului Francisc de Sa­les: "Ioan e mai mult decât martir, căci Ioan își dă via­ța pentru Hristos, pe când Hristos este încă în viață... Ioan e mai mult decât un evanghelist, căci el predică Evanghelia înainte ca E­van­ghelia să fie scrisă... Ioan este mai mult decât un Apostol, căci el merge înain­tea celui pe care Apostolii îl urmau... În fine, Ioan este mai mult decât un înger, căci în­gerul e spirit pur, fără po­vara trupului, fără patima poftei și a cărnii. Ioan e un înger cu trup omenesc". E punte între două lumi și ima­gine a unei dedublări tragice - muritor și veșnic în același timp.

Sfântul cu aripi roșii

În biserica Ioan-Piață sunt mai multe icoane ale Sfântu­lui. Una îl înfățișează pe Bo­tezătorul Domnului lângă o buturugă, cu o secure așezată alături, iar alta îl arată... cu aripi roșii, aripi de foc, făcute parcă anume să întă­rească uimirea iconarului, care, ca evanghelistul Luca, exclama: "Pe toți vecinii i-a cuprins frica și în tot ținutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Și toți cei care le auzeau... ziceau: «Oare ce va fi pruncul acesta?». Căci mâna Domnului era, într-adevăr, cu el”.
Multe ar fi de spus despre Ioan Botezătorul - des­pre cum s-a născut dintr-o femeie bătrână și stearpă, anunțat fiind de un înger, în timp ce Zaharia slujea în templu; despre cum, închinat fiind lui Dumnezeu încă din burta mamei, a fugit de oameni și a stat în pustie, aproape de râul Cherit, la chiar locul în care marele și temutul Ilie (alt Profet al Asprimii) a trăit o vreme, hrănit doar de corbi. Se știe scena Botezului și tot ce Ioan a spus cu această ocazie, așa cum se știe mo­mentul dramatic al tăierii capului, după dansul lasciv și ațâțător al Salomeii, frumoasa fiică a Irodiadei. Ceea ce se știe mai puțin este că Ioan Botezătorul, în ciuda morții năpraznice, ne-a lăsat câteva sfinte moaște (mâna lui dreaptă și craniul ascuns în taină de către ucenici) - moaște ce s-au păstrat după multe pierderi și "aflări”, pe care creștinii ortodocși au grijă să le săr­bătorească pe 24 februarie și 25 mai.
Poate că unora le pare greu de crezut, dar pentru a ne închina la sfintele moaște ale lui Ioan Botezătorul nu trebuie să ajungem neapărat la capătul pământului, la Se­vasta Armeniei sau la ceta­tea Maherus, unde a fost de­capitat. E suficient să mer­gem în Muntenegru, un­de se află cinstita mână a Sfân­tului, sau și mai aproa­pe, în Bulgaria, la Sozopol, unde s-a făcut de curând (28 iulie 2010) o desco­perire de sen­zație - multe docu­mente și indicii (inclusiv analize de la­borator) arătând că ose­min­­tele găsite într-un relic­var din alabastru pe insula Sfân­­tul Ioan e foarte posibil să fi apar­ținut lui... Ioan Boteză­torul.
În timp ce oamenii de știin­ță se arată tot mai convinși că acele Moaște aparțin cu ade­vărat Sfân­tului, noi ne vedem pe mai de­parte de agitația noastră zilnică, trecând indi­ferenți pe lângă ma­rele Ioan Botezătorul și bise­ricuța lui din Piața Unirii. Grăbiți și poate fără voie, nu auzim nimic din profețiile și strigătul lui de dis­perare: "Pocăiți-vă! Vre­mea a venit". Urechea noas­tră e aten­tă doar la sunetul smartfonului de ultima generație și la MP3-ul pe care îl purtăm în buzunarul interior de la piept - acolo unde bunicii noștri ți­neau, de regulă, icoana Maicii Dom­nului și a Sfântului Ioan - Înge­rul cu trup lumesc și mai presus decât oricare altă ființă ome­nească.

Despre "aflările” cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul

Evanghelia ne vorbește despre tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, dar nu mulți cunosc că, multă vreme, cinsti­tul cap a fost îngropat de Irodiada într-un loc as­cuns, la castelul din Ma­herus, unde se săvârșise uciderea. Aici intervine însă Sfânta Ioana, soția dregătorului lui Irod de care pomenește Aposto­lul Luca în Evanghelia sa. După tradiție, ea este cea care a luat sfântul cap de acolo și l-a îngro­pat în taină la Ierusalim, pe muntele Eleonului, în­tr-un vas de lut. Așa s-a păstrat întâmplarea aceasta între creștini, din neam în neam. Aceasta e socotită cea dintâi aflare a sfântului cap. Acolo a stat până la vremea Sfin­ților Împărați Constantin și Elena, când cinstitul cap a ajuns la Emesa, în Siria, la un olar. O vre­me, el a trecut, din loc în loc, prin mâinile credincioșilor, până în anul 453, când episcopul Uranie al Emesei, aflându-l, l-a așezat în biserica din această cetate, unde se tămăduiau mulți bolnavi, șchiopi și orbi din naștere. Aceasta este socotită a doua aflare a cinstitului cap al Botezătorului.
După mai mulți ani, capul sfântului va fi dus cu slavă la locul numit Evdomon, în Constantinopol, iar pe vremea luptei iconoclaste, capul a fost ascuns tocmai la Comane, la hotarul împărăției cu Armenia, și îngropat acolo, de unde a fost adus, din nou, în Constanti­nopol, pe vremea împăratului Mihail, de către Sfântul Ignatie, patriarhul din Constanti­nopole. Aceasta este cea de-a treia și cea din urmă aflare a cinstitului cap.
În timpul crucia­delor, la anul 1204, intrând în Con­stan­­tinopole, catolicii au luat o parte din capul Sfântului și l-au dus în Franța, așezându-l într-o biserică din Amiens, unde se află și astăzi.
*
Cât despre mâna Sfântului, se mai spune iarăși că, la praznicul Înălțării cinstitei Cruci, această sfântă mână a Botezătorului era înălțată de arhiereu. Uneori se des­făceau degetele mâinii, iar alteori se strângeau. Desfa­cerea degetelor însemna belșug de roade, iar strângerea, lipsă și nerodire. Pentru aceasta, mulți împărați, dar mai ales împărații Constantin și Romano Porfirogeneții, care au împărățit în anii 912-959, au dorit cu orice preț să do­bândească cinstita mână, pentru ca nu cumva să ajungă acest sfânt odor în mâinile păgânilor.