E momentul să ne trezim

Toma Roman
Puciul din iulie - desfășurat după toate regulile lovi­turilor de stat comuniste (capturarea aproape si­multană a centrilor puterii, subordonarea mass-mediei na­țio­nale, bruscarea legilor sub aparența interpretării lor co­recte etc.) - a dat o lovitură teribilă întregii clase politice ro­mânești.

Consecințele lui grave pentru țară se vor vedea mai târziu. Planul care a stat la baza evenimentelor nu a funcționat însă după speranțele inspiratorilor. În anii '50, el a avut succes din mai multe motive. România se afla sub ocupația sovietică, guvernul era controlat total de Co­mi­sia Aliată (Sovietică) de supraveghere, cenzura mediei func­ționa din plin, armata și poliția erau decapitate. Plân­gerile împotriva încălcării regulilor democrației nu aveau nici o șansă pentru că - la Ialta - România fusese pla­sată în sfera de influență sovietică. A fost ușor pentru co­­mu­niști, care se transformaseră - în plan politic - în ju­cători, dar și în arbitri, să răstoarne total rezultatul ale­gerilor ge­ne­rale din 1946, să proclame republica - în 1947, să națio­na­lizeze economia - în 1948, ș.a.m.d. Toate ac­țiunile s-au desfășurat extrem de rapid, aparențele legale fiind co­rec­tate ulterior, deși - în acea perioadă - ele nu prea con­tau.
Lovitura de stat din iulie a.c. a început după aceeași sche­mă. A fost demis brusc Avocatul Poporului, au fost "exe­­cutați” la vot președinții camerelor Parlamentului. În Parlament, negocierea - cu argumente "grele” - a unei noi majorități se făcuse deja. Mediile oficiale, formatoare de opinie (TVR, Radio, ICR) au fost trecute în subordinea "puciștilor”, concomitent cu preluarea controlului asupra Monitorului Oficial. Se știe că nici o lege nu devine apli­cabilă fără publicarea ei în acesta. Prin ordonanță de ur­gență, guvernul a încercat să limiteze atribuțiile Curții Constituționale, singura piedică rămasă în fața atingerii ur­mătorului obiectiv din "plan”: demiterea președintelui. Sus­pendarea d-lui Traian Băsescu din funcție s-a realizat ușor, într-un Parlament controlat total prin corupție, șantaj, oportunism. Cu 256 de voturi (mai puține decât la încer­carea trecută), Parlamentul l-a trimis pe președintele ales la referendum. "Obstacolul” Băsescu odată eliminat, pu­ciș­tii puteau trece la subordonarea Justiției, care - de­venind independentă, după modelul occidental - se apro­piase periculos de "cupola” grupului pucist. Arestarea lui Adrian Năstase (fost premier și mentor al lui Victor Ponta, actualul premier), a lui S.O.Vântu (susținător financiar al "puciștilor”), dar și iminenta condamnare a lui Dan Voi­culescu (Felix) - marele tartor al "caracatiței” puciste - ori a altor lideri corupți din politica românească au grăbit lu­crurile. Motivul real al suspendării - și demiterii - pre­ședintelui, cu obiectivul final subordonarea Justiției, aces­ta a fost, și nu dorința mistuitoare a celuilalt șef al USL, Crin Antonescu, de a se vedea instalat la Cotroceni, de în­dată ce "partenerul” său, Victor Ponta, a preluat con­du­ce­rea executivului. Planul "puciștilor” nu a ținut însă seama de situația com­plet diferită în care se află România anului 2012. Țara nu mai este în "sfera de influență sovietică”, ci a devenit mem­bră a UE și NATO. Tancurile sovietice nu mai ope­rează pe teritoriul său, Rusia putând face presiuni doar prin pârghii financiare și prin... "Vocea Rusiei”, mijlocul ei mediatic de exprimare internațională. Accep­ta­rea regle­mentărilor UE - în urma aderării be­nevole la ele - dă drep­tul Consiliului și Comisiei Uniunii să reco­man­de li­mi­tarea sau anularea unor acțiuni contrare "spi­ri­tului co­munitar”. Comisia UE nu are puterea de odi­nioară a Co­mi­siei Aliate (sovietice) de Control, dar poate pro­pune sanc­țiuni (limitarea dreptului de mișcare liberă în inte­rio­rul Uniunii, reducerea sau blocarea fon­durilor struc­turale de dezvoltare, izolarea țării în asumarea deci­ziilor comu­ni­tare etc.) cu efecte dure în plan social și eco­nomic. "Gra­ba” puciștilor în preluarea tuturor instituțiilor statului ro­­mân, disprețul lor față de litera Legii, schim­barea regu­lilor "în timpul jocului sau după încheierea lui” au displă­cut profund cancelariilor occidentale și au fost dezvăluite, în nuditatea lor hidoasă, de mediile vestice, care nu mai pot fi înșelate cu aparențe, ca pe vremea "Cor­tinei de Fier”. Con­damnarea unanimă din partea UE și a USA a "lo­viturii de la București” i-a pus pe autorii "pu­ciului” în situații ridi­cole, dezvăluindu-le lipsa de caracter (ca să nu spunem minciunile), egoismul, dorința feroce de putere și im­pu­nitate.
Un astfel de exemplu este Crin Antonescu, care a fo­losit o demagogie năucitoare, pentru a-și conserva postul dobândit prin uzurpare. Situația României în UE și NATO, relația de parteneriat cu SUA nu au mai contat în fața spai­mei lui isterice că s-ar putea vedea obligat să pără­sească Cotrocenii. Printr-un populism găunos, cei doi au tre­cut la contestarea rezultatului de la referendum, sus­ți­nând că votul a șapte milioane și jumătate de cetățeni îm­po­triva președintelui Băsescu le legitimează interesul. Președin­te­le a fost, totuși, ales cu peste 50% din votanți și este le­gi­tim. Anchetarea fraudelor produse în des­fă­șu­rarea referen­du­mului i-a dus până la amenințarea directă a procurorilor, dezvăluind total dorința lor de su­bor­­­donare a Justiției. Iar alăturarea "tătucului” tuturor pu­ciștilor, Ion Iliescu, la condamnarea actului normal, sus­ținut de UE și SUA, de amendare a fraudelor, nu mai meri­tă nici un co­mentariu. E momentul ca România să se tre­zeas­că.