Leacuri de sănătate și de iubire - Farmacia Domnului de la Mânăstirea Nera

Otilia Teposu
* Așezată între coline și dealuri blânde, Mânăstirea Nera e renumită nu doar pentru slujbele ei, purtate spre cer de rugăciunile celor 60 de maici, ci și pentru leacurile de sănătate preparate de ele. Mulți suferinzi s-au lecuit cu siropurile, ceaiurile, tincturile și cremele de la Nera, care, pe lângă forța vindecătoare a naturii, poartă în ele și puterea nemărginită a rugăciunilor *

Dealul cu maici

Cu blândețe și bună­voință, părintele Teofan, du­hov­nicul mânăstirii, ne povestește cum a pornit "far­macia naturii” la Mâ­năstirea Nera. "Unele din­­tre măi­cu­țele noastre au învățat tainele plan­te­lor medicinale făcând practică la clinica Natu­ra­lia din Voluntari, a doc­torului Pavel Chirilă, care s-a născut în această zonă și este unul dintre ctitorii mânăstirii. De la înce­put, Mânăstirea Nera a fost gândită ca un loc în care măicuțele să pregătească tratamente naturiste, iar cea­lal­tă mânăstire-soră, Mâ­năs­tirea Christiana din Bucu­rești, ctitorită tot de fami­lia Chirilă, să se ocupe de tratarea bolnavilor. Între timp, a început un alt pro­iect, și anume, Clinica de re­cuperare oncologică Nera, care va fi construită în apro­pierea mânăstirii, și când aceas­ta va fi gata, pro­du­sele noastre vor fi folosite la tratarea bolnavilor, iar măi­cuțele vor sprijini activitatea cadre­lor medicale specializate care vor lucra acolo. Une­le măicuțe știau de acasă, de la mame și bunici în­țelepte, să cunoască plan­tele, să le culeagă și să le pre­gă­teas­că pentru a adu­ce alinare celor suferinzi. Pe lângă aceasta, au con­sultat cărți și studii de fitoterapie, dar și vechi rețete mâ­năsti­rești. Poa­te ar trebui men­țio­nat aici și faptul că, deși la o primă vedere s-ar părea că activita­tea noas­tră re­prezintă ceva ine­dit, noi nu în­cercăm de­cât să re­înnodăm o tradiție de veacuri a mo­nahismului orto­dox de pe melea­gu­rile românești. Să nu uităm că în­tot­deauna pe lângă mâ­năstiri au func­țio­nat spitale, bolnițe pentru cei bă­trâni și sufe­rinzi. Și pe lângă aceas­ta, fiecare mânăstire avea cel puțin unul, dacă nu mai mulți monahi cu­noscători ai «ierburilor de leac» și, desigur, și multe rețete moștenite de la îna­in­tași. Unul dintre ei a fost sfântul atât de drag și de apropiat nouă, Ioan Iacob de la Neamț, sau Hozevitul, care a de­­prins știința lecuirii cu ajutorul plantelor în marea mânăstire a Neamțului și a folosit-o cât timp a viețuit în Țara Sfântă, mai ales la Mânăstirea Sfântul Sava, unde a îngrijit atât pe mo­nahii și creștinii orto­docși, cât și pe musulmanii sufe­rinzi”.
Ca să ne facă să înțelegem mai bine lucrarea care se desfășoară la Mânăstirea Nera, părintele Teofan ne conduce până la locul unde se culeg plantele. La câțiva kilometri de mânăstire, departe de orice așe­zare ome­nească, într-un loc plin de pace și frumusețe, un deal în­treg este plin de maici care adună ierburi și flori. Îm­brăcate în negru, cu creștetul acoperit de năframe mari, albe, care le apără de puterea soarelui, par un roi de fluturi poposiți pe pajiștea înflorită. În adierea blân­dă a vântului, năframele lor se înfoaie ca niște aripi albe și uriașe. O imagine desprinsă parcă dintr-o gra­vură medievală, care avea să mă urmărească până când le-am văzut de aproape, seara, când au trecut pe sub bol­­țile mânăstirii și când în ochii lor am descoperit toată lumina limpede și curată a zilei de vară, adunată odată cu florile.

Calendarul ierburilor de leac

Maica Siluana, maica Nectaria și maica Do­siteia, care este și stareța mânăstirii, m-au ajutat să înțeleg și mai bine drumul florilor și al ierbu­rilor de leac, de pe dealuri, unde sunt adunate, și până ce se transformă în uleiuri aromate, alifii și tincturi. Mai întâi mi s-a spus că pe lângă alte reguli și ascultări, măicuțele respectă un calen­dar al plantelor medicinale, care începe primă­vara, cu recoltarea primelor urzici, cu ciuboțica cucu­lui, leurda usturoiată și cu păducelul înflorit ca o mi­reasă a pădurii. Urmează florile de vară, coada-șori­ce­lului, coada-calului, pătlagina, pă­pă­dia, cimbrul sălba­tic, gălbenelele, sânzienele, sunătoarea și rostopasca, traista-ciobanului și încă multe altele, care umplu dea­lu­rile din ținutul bine­cu­vântat al Nerei. La aces­­­tea se adau­gă afinele, pe care măicuțele se duc să le culeagă până în Mun­­ții Apuseni, atunci când este sezonul lor. A­cestora le urmează plan­tele de toamnă: meri­șo­rul, cătina și măceșul, cu­lesul în­che­in­du-se odată cu pri­me­le brume, așeza­te pe boabele de porum­bar. Dar mun­ca nu se oprește nici­de­cum la cu­les. Măicuțele m-au con­dus în laboratorul-far­ma­cie al mânăstirii, unde efortul lor primește chipul lucrului încheiat. Pe stative spe­ciale, pe rafturi și mese de lemn, stau înși­rate cutii și cutiuțe, pungi, sticle mai mari și mai mici, borcă­nașe, toate pline de licori, prafuri, eli­xiruri, po­mezi și creme tămă­duitoare. În încăperea aceea mi­roase ca-ntr-o fâ­neață scăldată în soare, într-una din amiezile de vară. Doar să stai o vreme într-o asemenea încăpere, și e suficient ca să fugă de la tine orice nedu­merire mâhnită sau tristețe. Într-un colț stau aliniate săpunele ca de copii, mici, rotunde, cu scorți­șoară, cu propolis, cu mentă, salvie, lavandă și ceară. Fiecare dintre ele are prinsă dea­supra câte o floricică us­cată, o frunză, un mu­gu­re. Grija cu care au fost lipite în pasta săpunu­lui, arta cu care au fost gru­pate îți dau, într-un fel, măsura efortului măicu­țelor, dar și a bucu­riei lor de a face un lucru util și frumos. Nici nu știi ce să alegi! În fața ezitărilor mele, măicu­țele mă îndeam­nă cu po­vești: "Poate că prepara­tele noastre nu sunt, din punct de ve­dere al pre­zentă­rii, la nivelul altor pro­duse de pe piață, însă ceea ce le face performante sunt calitatea și com­po­ziția lor, precum și faptul că plantele care intră în compoziție sunt recoltate din zone curate, ferite de po­luare. Printre cele mai cău­tate sunt siropu­rile împo­triva răcelii, obținute din muguri de brad, soc și patla­gină, tinctura de propolis, mierea de albine în amestec cu tinctura de propolis, oțetul de mere, ungu­en­tul de gălbe­nele, de tătă­neasă sau cel cicatrizant. Preparatele noastre au o concentrație mare de sub­stan­ță activă, dar și alte ingrediente, ex­clu­­siv natu­rale, cum ar fi mie­rea naturală de al­bine, pro­po­lisul, ceara, oțetul din mere, pre­pa­rat după o rețetă tra­dițională, fără adaos de con­ser­vanți sau de alte sub­stanțe sintetice. De ase­me­nea, am optat pentru anumite teh­nici de pre­parare, care permit păstrarea prin­ci­piilor active din plante într-o proporție cât mai ma­re, chiar dacă aces­te metode presupun un timp mai îndelungat și depu­nerea unor efor­turi mai mari. De exemplu, siropu­rile le obți­nem prin macerare la rece, evitând fier­be­rea lor îndelungată sau adăugarea de apă, săpu­nu­rile le preparăm tot la rece, folosind uleiuri și ex­tracte din plante, după care, pen­tru neu­tra­li­za­rea anu­mi­tor substanțe, le lăsăm în re­paus, cel puțin o lună de zile”. Până să ieșim din laborator, mai aflu că toate cele șaizeci de măicuțe ale mânăstirii au făcut mai întâi o pregătire generală comună, pentru a cunoaște plantele și tot ceea ce ține de re­col­ta­rea lor, du­­pă care s-au îm­păr­țit pe departa­men­­te. Une­le s-au specializat în cea­iuri, al­tele în si­ro­­puri, tinc­turi, uleiuri, unguente sau săpunuri.

"Rugăciunea cea din toată vremea”

Suntem în magazinul mânăstirii, de-o parte și de alta a unei mese pe care mă aș­teap­tă o cană de ceai fier­binte, preparat din plan­te culese de pe dea­lu­rile blânde ale Ne­rei. Măi­­cuțele continuă să-mi vorbească des­pre ajutorul pe care îl aduc în felurite neputințe aces­te plante, lăsate de Bunul Dumnezeu spre mân­gâ­ie­rea celor suferinzi și binecuvân­tate, o dată în plus, prin rugă­ciunea cea din toată vremea. Rugăciu­nea aceas­ta le însoțeș­te pe măicuțe pretu­tin­deni, de când pornesc să adune plan­tele, și până în momentul în care le prelucrează. Cum să nu fie acestea adevărate leacuri tămăduitoare, câtă vreme s-au împle­tit atâtea rugăciuni în facerea lor? Cum să nu te simți apărat de orice boa­lă, câtă vre­me în ochii acestor maici-fe­cioare nu citești decât smere­nia și lumina cu­ră­ției? Deși cea mai mare parte a timpului lor măicuțele o dedică plan­telor, aceas­ta nu înseamnă "risipire în cele materiale”, pentru că prioritară rămâne lucrarea lăuntrică, de per­manentă cură­țare de păcate, apropiere de Dumnezeu și trăirea întru nu­mele Lui. "Ca oameni în trup, mo­na­hii sunt și ei datori să împli­nească o oarecare activitate fizică, prin care să se pună în slujba semenilor lor, dar și să-și câștige propria pâine,” îmi spune una dintre măicuțe, cu o înțelepciune care-i dă chipului de copilă o gravi­tate solemnă. "Din­colo de ceea ce ochii trupești văd, munca noastră, ce poartă nu­mele de ascultare, se trans­for­mă într-un act du­hov­nicesc, tocmai prin rugă­ciunea pe care per­ma­nent o rostim, fiecare pentru sine, dar și pentru întreaga lume, chemând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra rodului mâinilor noastre”.
Abia la sfârșit am înțeles că leacurile și plan­tele cu­lese și preparate de măicuțele de la Nera sunt nu doar leacuri de sănătate, ci și de iubire, o picătură din marea de iubire în care Dumnezeu ne învăluie pe toți fiii săi.
*
Aș vrea în felul acesta să mulțumesc și să răspund, atât cât pot și cât mă pricep, și rugăciu­nilor pe care măicuțele le-au împletit pentru mine, înainte de a mă cu­noaște, în ceaiul de sal­vie, mierea cu propolis, siro­pul de afine, săpunul cu scorțișoară pe care le-am cum­părat de la ma­ga­zinul mânăstirii.

Fotografii de Claudiu Târziu

Mânăstirea Nera, loc. Sasca Montană, cod 327330, jud. Caraș Severin. Acces: DN 57 Ora­vița spre SV10 km, DJ571 Ciuchici-Macoviște-Sasca Mon­tană (17 km), apoi pe drum forestier 2 km.
Produsele Mânăstirii Nera se găsesc la toate maga­zi­nele de produse naturiste din țară.