Apariții OZN de la începuturile istoriei - Extraterestrii și intratereștrii

Yami Kamui
Contrar credințelor populare, fenomenul OZN este mult mai vechi. Oamenii au observat OZN-uri și au avut contacte cu extratereștrii încă din preistorie, perpetuate apoi în antichitate, evul mediu și până în prezent. În lipsa aparatelor de fotografiat, imaginile acestor întâlniri s-au păstrat sub formă de gravuri, picturi sau basoreliefuri. Totuși, aceste mărturii istorice nu pun doar problema extratereștrilor, ci și a intratereștrilor

La început... n-a fost Roswell!

Cazul Roswell este probabil cel mai cunoscut inci­dent legat de extratereștri și navele acestora. În vara anului 1947, un obiect neidentificat s-a prăbușit pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, în apropiere de Roswell, New Mexico. Acest incident a stârnit nu­me­roase controverse. Reprezentanții forțelor armate ale Statelor Unite susțin că ceea ce s-a găsit la Roswell au fost doar bucăți dintr-un balon de supraveghere aeriană, pus pe seama proiectului Mogul, un proiect experi­mental care avea ca scop identificarea de la distanță a undelor sonore generate de testele atomice sovietice, folosind niște baloane care zburau la altitudini mari, dotate cu microfoane speciale. Susținătorii teoriilor ufologice consideră însă că această explicație a fost doar o mușamalizare pentru ceea ce s-a găsit cu ade­vărat, anume, resturile unei nave extraterestre, prăbușită împreună cu pilotul ei la Roswell. Adevărat sau nu, multe persoane trăiesc cu im­presia eronată că acesta a fost primul incident din istorie de acest gen și că acest Roswell a fost punctul de începere a con­tactelor cu OZN-urile și ex­tratereștrii.
În anul 1934, ziarul a­me­rican "Los Angeles Times” publica un arti­col despre un in­giner geo­log ca­re sus­ți­nea că a desco­perit re­țeaua u­nui la­birint aflat în sub­teranele din Los Angeles, ca­re ducea spre un oraș ascuns sub pământ, ce fusese construit de o ci­vilizație avansată, de oameni rep­tilieni, cu aproximativ 5.000 de ani în urmă, pentru a fi feriți de catastrofele naturale de la suprafață. Scri­itorul britanic David Icke a susținut mereu teoria exis­tenței unor ființe reptiliene extra­te­res­tre, venite din sis­te­mul stelar Alpha Draconis, care și-au construit baze subterane ascunse pe Terra, în spe­ranța de a obține, în timp, dominația planetei. Dar lă­sând la o parte aceste teorii poate prea în­drăznețe, cert este că, încă din pre­istorie, oa­menii au putut ob­serva OZN-uri pe cer și au avut con­tacte cu pa­sa­gerii acestora, nu­meroasele do­cumente, texte vechi, picturi și gra­vuri făcând dovada acestui fapt.

Pământul gol

În anul 1864, în cartea sa "Că­lătorie spre centrul pă­mân­tului”, Jules Verne aduce în prim plan ideea unui pământ gol, care ascunde în interiorul său o lume aparte, necunoscută pentru cei care viețuiesc la supra­față. Pro­ble­matica unor astfel de ipoteze a fost ridicată și de comunitatea ști­ințifică. Deși, cu tehno­logia exis­tentă, o astfel de călătorie spre centrul planetei nu era posibilă, cercetătorii au enunțat două po­sibilități legate de ideea pămân­tului gol: fie în centru se găsește un nucleu fierbinte de lavă, fie interiorul planetei as­cunde o lume aparte. Până în prezent, cea mai adâncă ga­ură săpată în pământ a fost "Kola Superdeep Bore­hole”, de 12 km adâncime, din Rusia. În urma aces­tor să­pături, au fost descoperite anumite anomalii geo­logice, cum ar fi temperaturile de peste 180 de grade Celsius, care nu au mai permis continuarea să­păturilor. Acest eveniment a dus și la apariția unei le­gende urba­ne, care susținea că un aparat de înregistrat a fost legat și apoi coborât în această gaură, de unde ar fi înregistrat niște țipete în­gro­zitoare, care duceau cu gândul la țipetele sufletelor chinuite din Iad. În final, s-a dovedit că totul fu­sese doar o farsă elaborată.
Teoria Pământului gol sus­ține că planeta ascunde în in­terior un spațiu cu o su­pra­față considerabilă. În istorie, numeroase tradiții și religii vor­besc despre locații sub­te­rane secrete, ascunse de cu­rio­zitatea celor de la su­pra­fața pământului. În Tibet, se vor­bește despre orașul Sham­balla, localizat în interiorul pământului. Budiștii vorbesc despre Agartha sau Agarthi, un regat aflat exact în centrul Pământului, despre care se spune că ar fi locuit de de­moni, ashura. Dacii credeau și ei că, pornind de sub munții Bucegi, se întinde un la­birint subteran, în care se retrăsese zeul Zalmoxis. Mi­to­logia celtică vorbește despre Cruachan, supra­numită "Poarta spre Iad a Ir­lan­dei”, o peșteră prin care ieșeau din subteran tot felul de creaturi ciudate. Tot în Irlanda se spune că sub ținutul Down ar exista un sis­tem de tu­nele sub­terane care duc spre lo­cul unde s-au adă­postit Tuatha de Da­naan, primii locuitori ai Irlandei. Triburile Angami Naga din In­dia susțin că strămoșii lor ar fi venit dintr-un ținut sub­te­ran, teorie existentă la nu­­me­roase triburi, nu doar a ce­lor din India.
În perioada nazistă, So­cie­tatea Thule a studiat mi­turile care vorbesc despre dru­muri spre interiorul Pă­mântului. Se spune că Hitler ar fi dat ordin să se studieze o astfel de des­chidere în pă­mânt situată în An­­tarcti­ca. Mai târziu, în tim­pul pro­ce­selor de la Nü­ren­berg, ami­ralul Dönitz vorbea des­pre "o fortificație invizi­bilă în miezul gheții eterne” cons­truită pentru Führer. În anul 2011, Horatio Valens și Paul Veneti au prezentat o serie de hărți vechi ale regi­unii Arctice și a Polului Nord, care arătau un canion uriaș în centrul Polului Nord prin care râurile care curgeau spre acea zonă se scurgeau printr-un gol în pământ.

Zeii din ceruri

În majoritatea religiilor de pe glob, zeii și alte ființe mitologice vin din ceruri. În Biblie, în "Vechiul Testa­ment”, apar numeroase rela­tări despre vizite ale înge­ri­lor pe Pământ. Aceste cobo­râri din ceruri sunt însoțite de fum și zgomote puternice. În cartea lui Ezechiel, au­to­rul povestește cum a fost martorul coborârii unor fi­in­țe cerești, la bordul unei nave zburătoare. Era îm­bră­­cată în haine strălucitoare, stând în interiorul unei ma­șinării similare cu obiectele zburătoare așa cum ni le reprezentăm astăzi. Conform lui Erich von Däniken, autorul cărții "Carele Zeilor? Misterele neelucidate ale trecutului”, descrierea acestei apariții seamănă mai mult cu întâlnirile cu extratereștrii decât cu o relatare care ține de domeniul supranaturalului. Numeroase gra­vuri au reprezentat această scenă și, aproape toate, includ schițe ale unor mașinării sau aparate de zbor. Până și Josef Blumrich, inginer la NASA, a declarat că s-a inspirat din descrierea lui Ezechiel pentru mașină­rii­le pe care le-a construit.
Numeroase teorii susțin că ființe extraterestre cu o tehnologie mult superioară celei deținute de oameni au venit pe Pământ cu mult timp în urmă și au influențat în mod radical dezvoltarea civilizației umane. Aceștia sunt "extratereștrii antici” sau "astronauții antici”, care apar reprezentați în numeroase picturi murale, gravuri și tablouri din preistorie și până în prezent. În urma contactului cu aceste ființe, oamenii primitivi au înțeles în mod greșit tehnologia lor ca pe o dovadă a statutului lor divin. Astfel, primii zei au fost asociați cu acești vi­zi­tatori din ceruri. Numeroase opere de artă îi prezintă cu navele lor în diferite ipostaze. În tabloul intitulat "Botez”, al lui Aert de Gelder, apare o navă extra­terestră, din care se teleportează printre oameni o ființă cu înfățișare umană. Printre basoreliefurile prezente pe monumentele egiptene există numeroase reprezen­tări de OZN-uri, ființe extraterestre și aparate apar­ți­nând unei tehnologii foarte avansate pentru acea pe­rioadă (inclusiv aparate de iluminat).
Printre bisericile ai căror pereți sunt împodobiți cu ima­gini care prezintă OZN-uri și tehnologie extra­te­­restră se numără și biserica Svetitskhoveli (cu o ima­gine a crucificării din secolul XVII), mânăstirea Det­jani din Kosovo, biserica San Lorenzo (cu pictura "Glo­ri­ficarea Euharistiei”), catedrala Notre Dame din Pa­ris (cu o tapițerie din anul 1330), biserica Santa Ma­ria Maggiore (cu pictura "Miracolul zăpezii” de Ma­solino da Panicale) și multe altele. În anul 1697, apărea la Hamburg o gravură care prezenta două OZN-uri apă­rute deasupra orașului, în timp ce o gravură din 1660 prezintă un OZN apărut deasupra unor nave olandeze, care navigau pe mare. Alte gravuri prezintă OZN-uri în formă de țigară sau de car. Astfel, devine clar că apa­rițiile de OZN-uri nu au început odată cu cazul Ros­well, ci ele sunt un fenomen întâlnit încă din stră­vechime.

Ființele din apă

Totuși, extratereștrii nu sunt singurele ființe pre­zente în sursele antice și medievale. Acestea vorbesc și de in­tra­tereștri, care locuiesc fie sub pământ, fie în adâncul apelor. Ipoteza poate fi plauzibilă, ți­nând cont de faptul că Terra este mai mult acoperită de su­prafețe cu apă decât de pământ și, din toată suprafața planetei care este acoperită de ape, doar o parte extrem de mică a fost cercetată de că­tre om. Acest lucru se da­torează limi­tărilor teh­nologice, care nu per­mit realizarea cer­ce­tărilor subacvatice în zonele foarte a­dânci, din cauza ni­ve­lului presiunii. Totuși, a fost dovedit că di­ferite for­me de viață subac­va­tice există chiar și la mare adân­cime, unde tem­pe­ratura este foar­te scă­zută și lumina nu pă­trunde aproape de­loc.
Plinius a con­sem­nat în enci­clo­pedia sa relatări despre diferite tipuri de ființe care trăiau în apă și ieșeau din când în când la suprafață, luând contact cu oamenii. Prima ediție a lucrării lui Plinius, "Naturalis Historiae”, a fost publicată în latină de către Johannes de Spira, în anul 1469, la Veneția. În anul 1582, Sigmund Fe­yerabend republica lucrarea, cu gravuri realizate de unul dintre cei mai interziși gravori ai epocii, cunoscut sub pseudonimul de Jost Amman. Lucrarea vorbește despre niște ființe care trăiau sub apă și care posedau o tehnologie mai avansată decât cea a oamenilor. Aceste întâmplări consemnate vin de la martori oculari care au avut șan­sa să vadă astfel de ființe. O astfel de măr­turie vorbește despre niște ființe ase­mănătoare unor dragoni de apă, descriși de ma­rinarii care i-au vă­zut ieșind din "orașe plutitoare”. O altă ființă descrisă în "Naturalis Histo­riae” este "Vi­tulus Marinus”, un fel de câine care are rol de gardian, menirea lui fiind să păzească ființele care ieșeau din orașele subacvatice. Tot un paznic era și dragonul din "muntele de oțel”, expresie folosită de oamenii din acele vremuri pentru a defini navele de metal în care călătoreau ființele subacvatice.
În ceea ce privește ființele subacvatice, lucrarea descrie sirene și sireni, în unele cazuri chiar cu două cozi, care trăiesc în orașe aflate în adâncuri. Aceste ființe vorbesc multe limbi și călătoresc în nave plu­titoare pline cu apă în interior. Unele nave au forma unor munți de fier, în timp ce altele seamănă cu niște roți. De asemenea, textul descrie un submarin metalic în formă de monstru marin și conține o gravură în care un cercetător schițează o navă spațială care folosește ca principiu de zbor fuziunea la rece. Pe lângă descrie­rile acestor intratereștri, care locuiesc în orașe din adâncuri, Plinius consemnează în lucrarea sa și o legendă care descrie o întâlnire de gradul trei.

Extratereștrii ca oameni

Conform legendei consemnate de Plinius, o zeiță vine din ceruri la bordul unui car metalic cu foc. Aceas­ta are formă umană și este foarte frumoasă. Ea se îndrăgostește de Vair, un prinț din acele locuri. Cei doi obișnuiau să se întâlnească ori în castelul lui Vair, ori pe nava ei, până în ziua în care zeița trebuia să plece. Dacă pleca, ea nu se mai putea întoarce decât peste câteva mii de ani, timp în care el ar fi murit, așa că îi pro­pune lui Vair să o însoțească în lumea ei. Acesta se gândește că nu își poate lăsa regatul și îi re­fuză propunerea. Înfuriată, ze­i­ța îl rănește grav pe Vair, după care pleacă. Vair rămâne cu răz­boinicii lui loiali care îi îngrijesc rănile. El va su­praviețui, doar că în­ne­bunește și, spre bătrânețe, începe să picteze imagini cu apa­ratura vă­zută pe nava zeiței, reprezentată ulterior în gravura lui Jost Amman, care schițează aparatul de zbor bazat pe prin­ci­piul fuziunii la rece.
Legenda prezentată de Pli­nius în "Naturalis His­toriae” ofe­­ră un detaliu foarte intere­sant. Zeița venită din ceruri avea un aspect perfect uman. Astfel, se conturează ipoteza "co­loniei peniten­cia­re”, care susține că extra­te­reștrii fac parte tot din rasa umană, doar că o parte dintre ei au fost pe­depsiți pentru o ofen­să foarte gravă, motiv pentru care au fost exilați pe Pământ. Aici, ei și-au continuat viețile și s-au înmulțit, doar că, odată cu tre­cerea timpului și cu nu­me­roasele cataclisme care au lovit Terra, cunoștințele lor inițiale s-au pierdut. Așa s-ar fi explicat existența unor civili­zații foarte avan­sate pe Pământ în tre­cut, cum era ci­vilizația continentului pier­dut Atlantida. În plus, cercetările actuale au do­vedit că 70% din ADN-ul uman este alcătuit din segmente care nu aparțin nici unei alte specii existente pe Terra. Deci, nici vorbă de evoluție!
O altă posibilă explicație o constituie contactele cu o civilizație extraterestră mai avansată, care a dezvăluit oamenilor cunoștințe ce le-ar fi putut fi de folos, ca în cazul egiptenilor. Chiar există ipoteze care susțin că faraonii egipteni erau zei veniți din ceruri, teorii susținute și de descoperirile arheologice din diferite zone, unde au fost găsite mumii cu o formă a capului foarte diferită de cea a contemporanilor lor, cu craniul alungit și cu creierul foarte dezvoltat. Un alt exemplu îl constituie liniile de la Nazca, acele structuri geo­metrice de pe sol, vizibile doar din aer, care prezintă coordonate exacte din sistemul solar, despre care se crede că au fost construite ca un aerodrom pentru navele extraterestre. Totuși, toate acestea sunt numai câteva dintre numeroasele ipoteze, teorii și exemple, care constituie un repertoriu vast, ce se îmbogățește în mod constant.