RĂZBUNAREA MUMIILOR

Natasa Galche
- În toate credințele lumii există convingerea că tulburarea somnului morților și profanarea mormintelor sunt unele dintre cele mai grele păcate. Asupra celor care vor săvârși o asemenea faptă se vor abate năpaste. Că este adevărat, o dovedesc nu doar numeroasele întâmplări ce alimentează superstițiile populare, ci și urgiile ce s-au abătut asupra arheologilor și istoricilor care au deschis mormintelor faraonilor egipteni sau au scos din mormânt mumii antice. Blestemul hanului mongol Timur Lenk, al prințesei Kadân, din Altaiul siberian, sau cel al regilor sciți, au călătorit peste veacuri, transformând în realitate ceea ce păreau a fi simple povești -

Teribila profeție a lui Timur Lenk

Timur Lenk, Omul de fier, ultimul mare cuceritor mon­gol și cel mai sângeros, cel care a stăpânit un im­pe­­riu uriaș, de la granița cu China până la Marea Cas­pică, și din Pakistan până în Siria, a lăsat după moartea sa o prorocire cumplită. "Toți oamenii sunt muritori. Sosește răstimpul când fiecare dintre noi trebuie să ple­căm. Și oamenii mari, și cei pu­ternici, și cei ne­înfricați. Dar acela care se va înălța deasupra altora și se va făli, acela care va tulbura li­niștea de veci a strămoșilor, să fie pe dată lovit de cea mai cumplită pe­deapsă!".
Așa glăsuiește pisania în limba ara­bă veche, scrijelită pe placa fu­ne­rară ce aco­peră locul de îngro­pă­ciune al ma­relui conducător nomad, situat în stră­vechea capitală a im­periului ti­mu­ri­zilor, Samarkand, din Uzbekistanul de azi. Ca o pecete ma­­gică, blestemul a sigilat mor­mân­tul timp de secole, îngrozind de moarte și alungându-i pe toți cei care se apropiau și citeau cumplitul mesaj. Căci groaza și moartea l-au însoțit în­tot­deauna pe acest personaj terifiant, atât în timpul vieții, când, în trapul cu­ce­ririlor sale, lăsa în urmă munți de ca­pete retezate, cât și după trecerea sa în neființă, prin blestemul ucigător.
Pentru prima dată, blestemul a lovit în anul 1747, când șahul Persiei, Nadir, a încălcat porunca lui Timur Lenk și a deschis mor­mântul acestuia. În aceeași zi, Iranul s-a cutremurat sub torsiunile cumplite ale unui se­ism puternic, omorând mii de oameni. Însuși su­veranul a fost lovit de urgia na­turii, căzând la pat, grav rănit. La câteva zile, cutre­murul s-a produs iarăși, și din nou au murit oameni ne­vi­novați. Atunci șahul a dat ordin ca lespedea mo­numentului funerar să fie așezată la loc și niciodată să nu mai fie clintită.
Așa a stat mormântul, pecetluit, timp de secole. Pâ­nă în 1941, când, cel mai necruțător dictator al secolului XX, Stalin, a emis un ordin de începere a săpăturilor ar­heologice, pentru descoperirea osemintelor marelui Ti­mur Lenk. Se pare că Iosif Djugașvili și-a luat nu­mele de Stalin, "Omul de oțel", inspirat de sângerosul cuceritor nomad, Timur Lenk (Timur - om de fier, Lenk - șchiop). Asemeni conducătorului mongol, Sta­lin își avea originile în același amestec haotic de se­minții asiatice, cu o atracție înnăscută către ocultism și ma­gie, cu un temperament nestăvilit, sălbatic. La fel ca Ti­mur cel Șchiop, dictatorul sovietic avea încă din co­pilărie o problemă la un picior, care îl făcea să șchio­păteze ușor. Astfel că ordinul lui Stalin din anii '40, ex­humarea rămășițelor pământești ale lui Timur Lenk, nu a mai mirat pe nimeni. Se vorbea deja de mult des­pre un cult al personalității cuceritorului nomad, se șoptea de­ mult despre obsesia conducătorului sovietic referi­toare la hanul mongol.
În mai 1941, o echipă de cercetători ruși, istorici, antropologi și arheologi, a plecat de la Moscova într-o ex­pediție în Uzbekistan, în orașul de la poalele mun­ților Altai, Samarkand, în căutarea osemintelor hanului Timur Lenk. Deși se vehiculau mai multe ipoteze refe­ritoare la locul de îngropăciune, cea mai plauzibilă lo­cație era mausoleul Gur-Emir (Mormântul Regelui), unde fusese înmormântată întreaga dinastie a Timu­ri­zilor. Recent, Malik Kaiumov, cel care fusese desemnat în anii '40 să filmeze și să fotografieze toate etapele lu­crării arheologice, a prezentat în premieră, pentru un ca­nal de televiziune rusesc, imagini inedite din mo­mentele cele mai importante. Cameramanul, singurul martor ocular care a mai rămas în viață din întreaga echipă, a povestit cum s-a petrecut totul. Conform spu­selor sale, abia după câteva săptămâni după ce ose­min­tele mai multor descendenți ai familiei marelui han au fost scoase la iveală, echipa de savanți a reușit să des­copere sicriul lui Timur Lenk. "Ziua de 22 iunie 1941, nu am să o uit niciodată! Lucrările mergeau extrem de greu în dimineața aceea, scripetele s-a defectat, câțiva muncitori au leșinat și, de câteva ori, am avut pană de cu­rent electric. Parcă ceva sau cineva tot încerca să ne împiedice, să ne oprească. Mai mulți membri ai echipei au început să se plângă de dureri de cap, de ame­țeli și de o senzație grea, de sufocare. După câteva cea­suri în care savanții au săpat chiar cu mâinile, înlăturând pământul centimetru cu centimetru, din in­terior au început să se întrezărească niște plăci de pia­tră. Nu pot să vă explic de ce, dar atunci am fost cu to­ții convinși că acolo se află îngropat Timur Lenk. Sub plă­cile grele de piatră era un sicriu de culoare neagră. Deo­dată lumina s-a stins și mai mulți membri ai echi­pei au început să țipe de spaimă. Atunci, antropologul Gherasimov, șeful lucrărilor, a hotărât: pauză!".

Duhul războiului

Obosit și năucit de evenimente, operatorul Malik Ka­iu­mov a ieșit din mausoleu și s-a în­dreptat către ceainăria din apropiere, gân­dindu-se că o băutură caldă îl va liniști. La una din mese stăteau trei bătrâni: "Spune, fiule, ești de la lucrările arheologice?". "Da", a răspuns operatorul. "Și ești om im­portant în această acțiune?". "Cel mai important, fără mine nu se poate!", a spus zâmbind Kaiumov. Însă bătrânii nu prea știau de glumă. "V-ați atins de sicriul lui Timur Lenk?" "Încă nu." "Sub nici o for­mă sicriul nu trebuie deschis! Altfel, un ma­re război va începe! Este scris și în car­te". Și unul din bătrâni scoase o carte ma­re, veche, în limba arabă arhaică, îmbră­ca­tă în coperți de piele. O deschise și, cu de­getul, indică un pasaj. Kaiumov luă cartea și citi: "Niciodată, nimeni nu se va atinge de oasele marelui conducător! Cine va în­drăzni să deschidă mormântul, va elibera spiritul războiului. Și vor începe lupte cumplite, atât de sângeroase, că niciodată lumea nu va mai vedea așa ceva în vecii vecilor!". Uluit și speriat, operatorul a luat-o la fugă către colegii săi, le-a povestit totul pe nerăsuflate și i-a condus la masa celor trei bătrâni. După câteva minute, antropologul Gherasimov, plictisit de povestea bătrânilor, pe care o socotea simplă su­perstiție, le-a spus: "Vorbiți prostii! Astea-s min­ciuni!".
Lucrările au continuat, sicriul a fost scos, rămășițele lui Timur Lenk descoperite. "Era o adevărată victorie! Toți eram extrem de emoționați și de fericiți. Seara ne-am dus la hotel să sărbătorim. Am dat drumul la radio și, brusc, cu toții am amuțit. Pentru Rusia în­cepuse războiul. Chiar în acea zi. Pe data de 22 iunie. Se declanșase operațiunea Barbarossa, cea mai mare invazie din istoria omenirii. Prorocirea se adeverea! Blestemul lovea necruțător!".
Oasele lui Timur Lenk au fost transportate la Mos­cova, unde antropologul Mihail Gherasimov, cel care a des­coperit tehnica de reconstrucție facială, a re­consti­tuit chipul cuceritorului nomad. Între timp, răz­boiul con­tinua, armatele germane înaintau tot mai mult pe teritoriul Uniunii Sovietice, capturând și ucigând sute de mii de oameni. Pe frontul de sud-vest, la Stalingrad, se dădeau cele mai cumplite bătălii. Ofițerul Malik Ka­iumov, operatorul de imagine, se afla și el pe front, în li­nia întâi, cu aparatul de filmat în mână. Din în­tâm­plare, într-una din zile, se întâlni cu mareșalul Gheor­ghi Jukov, cel care conducea operațiunile de des­pre­surare a orașului Stalingrad. Cameramanul îi povesti comandantului sovietic experiența mistică trăită în urmă cu aproape un an la Samarkand. "Eram convins că, odată cu reînhumarea osemintelor lui Timur Lenk, devastatorul război se va sfârși. Mareșalul Jukov a fost ex­trem de impresionat și a promis că va avea o în­trevedere cu Iosif Stalin, în care îl va ruga să ordone reîngroparea rămășițelor hanului mongol".
Aflând despre prorocirea lui Timur Lenk și despre împrejurările, întâmplătoare sau nu, în care a început cea mai cumplită invazie a teritoriului Uniunii So­vie­tice, Iosif Stalin a ordonat ca osemintele să se întoarcă de îndată în Samarkand. Recent, câțiva ofițeri musul­mani din aviația sovietică au povestit că, în ziua de 20 decembrie 1942, au participat la o acțiune stranie. Ose­mintele lui Timur Lenk au fost "îmbarcate" într-un avion de luptă și, după ce au făcut înconjurul Moscovei în aer, de trei ori, s-au îndreptat către Uzbekistan. Câ­teva zile mai târziu, Timur Lenk a fost reînhumat. Iar în februarie 1943, la două luni după ceremonia de în­gropăciune a marelui han mongol, armatele sovietice au reușit să despresure orașul și Stalingradul era eli­berat. Pentru Uniunea Sovietică, balanța victoriei începea să se încline în favoarea ei.
Mulți ar spune că evenimentele istorice, pur și sim­plu, s-au potrivit. Însă coincidența este atât de mare, în­cât nu putem să nu ne întrebăm cum de, odată cu des­chi­derea mormântului lui Timur Lenk, cel care pro­rocise devastatoare urgii, a început și cel de-al doilea mare război mondial. Oare totul a fost o întâmplare stranie, sau blestemul aruncat asupra celor care ne­cinstesc liniștea somnului de veci căpătase viață?!

Mumia din Altai

Când pe platoul Ukok, din ținutul Altai, a fost des­co­perită o mumie, locuitorii regiunii, extrem de tul­burați, s-au adunat în grupuri mari și au încercat să îi oprească pe arheologi ca nu cumva osemintele să fie scoase din locul lor de îngropăciune. Altfel, blestemele și urgiile duhului munților vor cădea peste ei.
În tradiția lor, viața și moartea sunt simple forme ale aceleiași existențe, și trupul unui om, după trecerea lui în neființă, trebuie respectat ca și cum ar fi viu. Ceea ce pentru oamenii de știință era o descoperire fabu­loasă, pentru poporul altaic nu era decât o necinstire cumplită ce, cu siguranță, urma să fie pedepsită de spiritele naturii. Șamanii din Altai, înainte chiar de începerea săpăturilor, au prevestit descoperirea și i-au avertizat pe arheologi că mumia nu trebuie deranjată. În 1993, săpăturile au început, totuși, și, în scurt timp, arheologii au găsit scheletul unui om și oasele unui cal. Lucrările au continuat, și după câteva zile, savanții au realizat că scheletul descoperit chiar în prima zi fusese îngropat pentru a dezorienta și îndepărta eventualii că­u­tători de comori. Căci mormântul nu era al unui om simplu, așa cum crezuseră inițial cercetătorii. La apro­ximativ patru metri sub pământ, s-au depistat sche­le­tele a șase cai, împodobiți cu harnașamente lucrate deo­sebit, alături de diferite amulete, obiecte de cult și arme. Războinicii stepelor, sciții, călăreți neîntrecuți, au fost cei care au descoperit șaua și scara pentru că­lărie. Când un luptător scit murea, calul său era sa­cri­ficat și îngropat cu tot cu harnașament și podoabe, ală­turi de stăpân. Însă cei șase cai au fost pentru arheologi semnul că mormântul apar­ținea nu unui simplu lup­tător, ci unui om de vază.
Savanții au început să sape cu și mai multă fe­bri­li­tate. Lu­cră­rile se desfășurau extrem de anevoios, pă­mântul, la altitu­di­nea de 2500 de metri, fiind aproa­pe înghețat. După câteva săptămâni, când cer­ce­tă­to­rii erau gata să se dea bătuți, deo­dată, în lumina soarelui, a stră­lucit ceva. Sub stratul de pă­mânt era un bloc mare de ghea­ță, prin care se întrezărea un chip ome­nesc. "Am simțit că privesc prin­tr-o fereastră des­chisă către tre­cut", poves­tea Natalia Po­losmak, șeful lucrărilor arheo­lo­gice. "Du­pă toate proba­bi­litățile, la scurt timp după în­mor­mântare, o ploaie pu­ternică s-a revărsat și mor­mân­tul a fost inundat. Apa s-a strâns pe fundul ca­voului, inun­dând lo­cul unde se afla îngropat ca­davrul. Apoi a ve­nit un ger pu­ternic care a înghețat apa din in­teriorul pământului. Așa a rămas până acum, conser­vând perfect mu­mia", a explicat Natalia Po­losmak după încheierea săpă­tu­rilor. Din gheață, savanții au scos mumia unei femei tinere ce mu­rise în urmă cu apro­xi­mativ 2500 de ani. Frigul și ghea­ța con­ser­vaseră până și hainele cu care fe­meia fusese îm­brăcată, o că­mașă albă din mă­tase. Lângă trup s-au desco­perit câteva fibule din aur îm­podobite cu pietre prețioase și o oglindă din bronz șle­fuit. Deși sa­vanții afir­mau că trăsăturile fe­meii nu sunt de­loc specifice popu­lațiilor din zonă, locuitorii Alta­iu­lui susțineau că este vorba de "ma­ma" poporului altaic, cea din care se trăgeau, nu­mind-o "Prințesa Kadân".

Blestemul "Prințesei Kadân"

Șirul evenimentelor stranii de abia acum începea. Deși ziua descoperirii mumiei fusese una senină, chiar în momentul scoaterii blocului de gheață din pământ, de sus, din munții Altai, s-a auzit un tunet cutremurător și vântul a început să bată cu putere. Norii s-au adunat amenințător deasupra platoului. Era ca și cum natura s-ar fi frământat, s-ar fi împotrivit. Mai mulți munci­tori, locuitori ai zonei, realizând la ce sacrilegiu parti­ci­pă, au cerut oprirea dezgropării și, nereușind să con­vingă pe nimeni de pericolul unui blestem, au părăsit locul, speriați.
După câteva ore, un alt semn a fost trimis. Un cu­tre­mur puternic i-a surprins pe cercetători în situl ar­heo­logic, adânc de aproape 10 metri. De abia au reușit să scape cu viață, pământul surpându-se și rănind doi arheologi. Atunci a hotărât Natalia Polosmak că este momentul ca lucrările să fie întrerupte. Mumia a fost așezată într-un dispozitiv cu sistem frigorific și "îm­barcată" într-un camion, cu destinația Novosibirsk, capitala Siberiei. Însă, în mod straniu, nici unul dintre cele două camioane cu care sosiseră arheologii nu mai pornea. Un elicopter a fost chemat pentru a transporta mu­mia cât mai repede. După câțiva kilometri de la decolare, în apropiere de orașul Barnaul, pilotul elicopterului, în mod foarte ciudat, a pierdut controlul aparatului și numai printr-un miracol nu s-a prăbușit.
"Prințesa Kadân le-a trimis arheologilor mai multe semne, avertizându-i că dacă nu se vor opri, ur­giile și dezastrele vor lovi necruțător. Evenimente tra­gice și calamități vor urma, ani la rând, până ce prin­țesa se va întoarce acasă", spunea un locuitor al re­giunii. Când, în 1995, în Cecenia izbucnea războiul, lo­cuitorii din Altai nu s-au îndoit nici un moment că acesta nu era decât blestemul Prințesei Kadân. În acest timp, la Moscova, se făceau ultimele pregătiri pentru prima expunere în fața publicului a celebrei mumii. La zece ani de la scoaterea din mormânt a "Prin­țe­sei", în septembrie 2003, Republica Altai a fost zgu­duită de cel mai puternic cutremur din ultimele secole. Seismul a avut peste nouă grade. Apoi, au urmat re­plicile, peste o sută. În apropiere de platoul Ukok, aco­lo unde fusese descoperită mumia, pământul s-a des­pi­cat și o falie lungă de câțiva kilometri a rupt scoarța terestră în două. Ca printr-o minune, nimeni nu a fost rănit.
La începutul acestui an, un alt seism puternic a pro­vocat panică în regiune. Locui­to­rii s-au adunat într-o demonstrație spon­tană, cerând cu fermitate întoar­ce­rea "Prințesei Ukok" acasă. Însă cer­cetătorii din No­vo­si­birsk, acolo unde este păstrată mu­mia, nici nu vor să audă des­pre o asemenea reven­di­ca­re. Pen­tru ei, bles­te­mul "Prințesei Ka­dân" nu este decât o superstiție pri­­mitivă. "Cutremure și răz­boa­ie vor mai fi cu sigu­ranță, inde­pen­dent de descoperirile arheo­logice", spune Natalia Polosmak.

Aurul sciților - aurul morții

Dar dacă este așa, dacă pân­gărirea mormintelor nu este ur­mată de tra­ge­dii produse de bles­temul mor­ților, atunci cum se pot explica șirul de decese neaștep­ta­te, survenite în urma deschiderii unor morminte?! Iuri Șilov, arhe­olog, profesor la Uni­ver­sitatea din Kiev, susține că cele mai multe lucrări arheologice din gor­ga­nele scitice din Ucraina au pro­vocat moartea mai multor cerce­tători.
Se cunoaște faptul că sciții, acel popor antic enigmatic, care a populat zona de la nordul Mării Negre și până la granița cu China, practicau vrăjito­ria și șamanis­mul, venerau focul și aurul. Ei con­siderau mormântul locu­ința celor morți care, de fapt, își con­ti­nuau existența acolo, sub pămân­turi. Tocmai de aceea erau înmor­mân­tați cu toate cele necesare, cu unel­­te, ustensile, arme și armuri. Re­gii și marile căpetenii de război erau îngropați cu comori imense, podoabe și ornamente din aur. La ceremoniile lor de îngropăciune, vrăjitorii săvâr­șeau ritualuri ma­gice pentru protejarea liniștii mor­ților și îndepărtarea căutătorilor de comori. Odată cu în­­gro­parea morților, în gorgan era zăvorât și blestemul, im­­pre­cația, care avea să lovească orice muritor care în­­drăznea, indife­rent de motiv, să pătrundă în mor­mânt.
Așa s-a întâmplat și cu istoricul Iuri Șilov, în 1992. Începuse lucrările arheologice la un gorgan de lângă orașul Poltava, din Ucraina. Nu au trecut câteva zile de la începerea săpăturilor, și un muncitor al echipei s-a prăbușit cu tot cu buldozer, în interiorul pămân­tu­lui. Deși rănile au fost superficiale, muncitorul, în mod straniu, a murit a doua zi. Atunci, arheologul Șilov și-a amintit că, înainte de începerea lucrărilor, muncitorul îi povestise un vis ciudat. O femeie i se arătase și îl prevenise să nu tulbure somnul războinicilor sciți.
După câteva zile, o nouă surpare de teren s-a pro­dus, provocând moartea unui arheolog. Lucrările au fost imediat sistate și profesorul Iuri Șilov a hotărât că, deși descoperirile ar putea fi fabuloase, el personal nu se va mai apropia niciodată de aceste movile funerare scitice. "Acum, după propria experiență, sunt convins că «blestemul morților» există și poate fi explicat. Ri­tualurile șamanice de la ceremoniile de îngropare erau însoțite de sacrificii umane. Incantațiile ce erau înălțate în stare de transă aveau rolul de a elibera spi­ritul războiului care trebuia să apere mortul și aurul său. În plus, zonele alese pentru îngropare nu erau de­loc întâmplătoare. Sciții cunoșteau fenomenul radia­țiilor terestre de la mari adâncimi și influența lor nefa­vorabilă. Exact în acele zone geopatogene era așezat și gorganul", sus­ține savantul ucrainean.
Dincolo de explicațiile științifice pro sau contra, blestemele morților aruncate asupra profanatorilor de morminte s-au adeverit aproape mereu. Războaie, mo­lime, urgii ale naturii, șiruri de morți s-au abătut asupra oamenilor după deschiderea mormintelor antice, după scoaterea mumiilor vechi de milenii. Întrebarea esen­ția­lă, rămasă fără răspuns, este de unde cunoșteau po­poarele antice asemenea practici oculte, miste­rioase?! Ce cunoștințe dețineau, pentru a reuși să lovească atât de necruțător, chiar și peste veacuri, pe cei care se în­cumetau să le pângărească mor­ții, să le necinstească credințele, să le deschidă mor­mintele?!